SIJIL PEMATUHAN SAGA

 

 

 

SIJIL PEMATUHAN SAGA

Pematuhan Kepada Kriteria 'Standard Accounting System' Untuk Agensi Kerajaan

 

Pada tahun 1996 Kerajaan Malaysia telah memutuskan satu pakej perakaunan yang terdapat di pasaran diubah suai menjadi pakej perakaunan standard bagi kegunaan Badan Berkanun Persekutuan. Kerjasama antara Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM), Jabatan Audit Negara dan pakar runding yang dilantik oleh Kerajaan, telah menghasilkan satu pakej perakaunan berkomputer yang dinamakan SAGA. Pakej ini membolehkan agensi Kerajaan menyediakan penyata kewangan dengan lebih cepat, tepat dan kemas kini.

Pengenalan

SAGA adalah konsep sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan atau pakej perakaunan di pasaran yang diubah suai mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Kerajaan dan memenuhi semua keperluan Prinsip Perakaunan diterima umum (Generally Accepted Accounting Principles) yang menepati kriteria perakaunan yang ditetapkan dan diguna pakai oleh agensi Kerajaan bagi laporan kewangan serta mendapat Sijil Pematuhan SAGA daripada JANM.

Objektif Sistem Perakaunan SAGA adalah seperti berikut :

(a) Menyediakan kemudahan penyenggaraan akaun yang lengkap dan terkini;
(b) Membolehkan penutupan akaun setiap hari;

(c) Menyediakan kemudahan perakaunan pengurusan kewangan dengan
lebih berkesan;
(d) Menyediakan penyata kewangan tepat pada masa yang ditetapkan.

Pemantauan secara berterusan adalah perlu bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan SAGA. Ketua Setiausaha Kementerian/Setiausaha Kerajaan Negeri bertanggungjawab sebagai pemantau pelaksanaan SAGA di agensi di bawah kementerian/ negeri masing-masing untuk memastikan objektif sistem perakaunan dapat dicapai.

Penilaian Semula Pelaksanaan (Post Implementation Review) perlu dilakukan di kedua-dua peringkat iaitu agensi dan kementerian selepas tempoh pembangunan sistem untuk mengukur pencapaian pelaksanaan sistem.

SAGA dapat memenuhi segala keperluan perakaunan dan pengauditan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan. Kejayaan pelaksanaan SAGA adalah bergantung kepada komitmen daripada Ketua Setiausaha Kementerian, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Ketua Agensi Kerajaan dalam mengawasi kemajuan pelaksanaan dan penggunaannya.

 

Kriteria SAGA Compliance

Kriteria Fungsi

 1. Akaun boleh ditutup setiap hari.
 2. Struktur Carta Akaun yang fleksibel.
 3. Penyata kewangan mematuhi keperluan Malaysian Accounting Standards Board (MASB).
 4. Sistem menyokong akaun akruan dan berupaya mengeluarkan laporan dalam format asas akruan dan asas tunai.
 5. Modul yang berintegrasi dan bercirikan single-point data entry.
 6. Sistem mempunyai kemudahan menjana laporan yang diperlukan oleh Kerajaan dan pengurusan.
 7. Penyata bank boleh dimuat naik bagi tujuan penyesuaian bank.
 8. Data boleh diekstrak bagi tujuan pengauditan.
 9. Proses kelulusan dan carian secara atas talian (online) boleh dilakukan mengikut keperluan agensi.
 10. Data boleh disimpan untuk tempoh minimum dua (2) tahun.
 11. Sistem menyokong pembayaran secara Electronic Funds Transfer (EFT).
 12. Penambahan modul baru boleh dilakukan dengan mudah.

Kriteria Teknikal

 1. Sistem mempunyai fungsi audit trail yang automatik.
 2. Sistem mempunyai profil keselamatan pentadbiran.
 3. Mempunyai kemudahan backup dan restore data.
 4. Agensi perlu mempunyai Pelan Pemulihan aplikasi sistem perakaunan.
 5. Sistem mempunyai keupayaan log off pengguna secara automatic bagi sesuatu tempoh masa.